uczestnik
zasady i warunki.

Poniższe akapity określają nasze warunki i zasady dla wolontariuszy, którzy zgadzają się uczestniczyć w badaniach rynkowych, zwanych („Usługa”) dostarczanymi przez Launchpad Research („my”, „nas”, „nasz”, „LaunchPilot”) w celu Wolontariusz („ty”). Siedziba Launchpad Research to:
Unit 5 Apex Business Village
Northumberland Business Park
Newcastle upon Tyne
NE23 7BF
UK

Zarejestrowano w Anglii i Walii pod numerem: 4403337

 

Usługa obejmuje wszystkie funkcje, usługi badania rynku, narzędzia i techniki wymienione w witrynach Launchpad Research pod adresem www.launchpadresearch.com, www.launchpilot.co.uk i www.launchpanel.co.uk oraz we wszelkich innych witrynach należących do Launchpad Research Ltd i wszelkie inne funkcje, które możemy od czasu do czasu wprowadzać. Uczestnictwo w Usłudze oznacza, że ​​użytkownik w pełni zrozumiał i zaakceptował niniejsze warunki oraz zgadza się na ich przestrzeganie.

 

DEFINICJE I INTERPRETACJE

W niniejszych warunkach:
„WOLONTARIUSZ” lub „TY” oznacza osobę, która przekazuje swoje dane osobowe i uczestniczy w usłudze;
„WARUNKI” oznaczają standardowe warunki określone w niniejszym dokumencie;
„THE LAUNCHPAD NETWORK” lub „LAUNCHPAD” - Sieć firm i marek bezpośrednio związanych z Launchpad Research; LaunchPanel, LaunchPilot, LaunchField, LaunchDigital i Launchpad Research, w tym franczyzobiorcy i operatorzy zewnętrzni;
„PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ” oznaczają wszelkie prawa autorskie, prawo do niezarejestrowanego wzoru, prawo do zarejestrowanego wzoru, prawo patentowe, znaki towarowe lub inne formy praw własności przemysłowej (zarejestrowane lub niezarejestrowane) lub wszelkie zgłoszenia związane z którymkolwiek z powyższych posiadanych, używanych, istniejące lub powstałe w związku ze świadczeniem Usług i Materiałów;
„KNOW HOW” oznacza informacje techniczne, know-how, specyfikacje i inne informacje będące w posiadaniu Usługodawcy, dotyczące lub odnoszące się do Usług;
„MATERIAŁY” oznaczają materiały (w tym między innymi wszelkie oprogramowanie lub sprzęt komputerowy) dostarczone przez Usługodawcę w trakcie świadczenia Usług;
„USŁUGODAWCA” lub „USA” oznacza Launchpad Research;
„STRONA INTERNETOWA DOSTAWCY USŁUG” oznacza witrynę internetową o adresie domeny www.launchpilot.co.uk, www.launchpadresearch.com, www.launchpanel.co.uk;
„USŁUGI” oznaczają Usługi (w tym dowolną część Usług lub jakąkolwiek ich część), które Usługodawca ma świadczyć zgodnie z niniejszymi Warunkami;
„OPŁATY” oznaczają kwoty, które Wolontariusz jest winien Usługodawcy za Usługi;
„PISEMNE” obejmuje teleks, e-mail, kabel, transmisję faksową i porównywalne środki komunikacji;
„PRÓBKI” oznaczają dowolny produkt, koncepcję, projekt lub opakowanie, które Klient dostarcza do Usługi;
„PRODUKT WERSJI PRÓBNEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA” oznacza dowolny produkt, koncepcję, projekt lub opakowanie, które Klient dostarcza do Usługi
„BADANIE” oznacza każdy projekt badania rynku, do wykonania którego klient zlecił Launchpad Research;
„WYNIKI” oznaczają wszelkie raporty, wnioski lub ustalenia wynikające z korzystania z Usługi;
„WOLONTARIUSZE” oznacza każdą osobę, która przeprowadza Wersje próbne dla Launchpad Research lub LaunchPilot zgodnie z Warunkami wolontariusza;
„PLATFORMONE” (PLATFORM) lub „PLATFORM” to oparte na SaaS oprogramowanie do zarządzania społecznościami przeznaczone dla branży badania rynku, którego LaunchPilot używa do zarządzania wszystkimi aspektami naszej społeczności, w tym rejestracją, profilowaniem, zarządzaniem zadaniami i nagrodami;
„PAYPAL” to firma zajmująca się handlem elektronicznym, która ułatwia płatności między stronami za pomocą przelewów online. Posiadając konto PayPal, klienci mogą płacić bezpośrednio sprzedawcom detalicznym / znajomym / rodzinie, dodawać lub wypłacać środki oraz szybko i łatwo akceptować płatności;
„DZIAŁANIA LAUNCHPILOT” lub „DZIAŁANIA” - wszelkie działania prowadzone przez Launchpad Research lub jej spółki zależne, franczyzobiorców, podmioty stowarzyszone, spółki joint venture lub licencjobiorców, w tym testy LaunchPilot, panele LaunchPilot, badania rynkowe, ankiety, gromadzenie punktów pilotażowych LaunchPilot, korzystanie ze stron internetowych LaunchPilot lub jakiekolwiek inne działania, w które LaunchPilot, sieć Launchpad Research, jej podmioty stowarzyszone i uczestniczące firmy angażują Cię;
„LAUNCHPILOT PILOTPOINTS” lub „PILOTPOINTS” - punkty zgromadzone przez Ciebie w trakcie wykonywania Działań LaunchPilot, które można wymienić na gotówkę za pośrednictwem PayPal;
„KONTO LAUNCHPILOT” lub „KONTO” - wyrażenie Twojego profilu LaunchPilot i kredytu PilotPoint za pośrednictwem stron internetowych LaunchPilot lub w inny sposób;
„PANELE LAUNCHPILOT” - Panele Wolontariuszy utworzone i zarządzane przez LaunchPilot;
„PRÓBY PRÓBNE URUCHOMIENIA” - Działanie LaunchPilot, które obejmuje testowanie produktów (zwanych inaczej „próbkami” lub „próbnymi produktami dla użytkowników”) lub usług;
„STRONY INTERNETOWE LAUNCHPILOT” lub „STRONY INTERNETOWE” - Strony, które stanowią lub są powiązane z witryną internetową LaunchPilot, Platformy, Launchpad Research Network, jej podmiotów stowarzyszonych i uczestniczących w programie;
„UMOWA” - Umowa określona w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach do któregokolwiek z postanowień statutu należy rozumieć jako odniesienie do tego przepisu w wersji zmienionej, ponownie uchwalonej lub rozszerzonej w odpowiednim czasie.
Nagłówki niniejszych Warunków mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na ich interpretację.

 

PODZIĘKOWANIE I AKCEPTACJA

Korzystając ze stron dowolnej witryny należącej do Launchpad Research, jej sieci i witryn stowarzyszonych lub uczestnicząc w działaniach dla sieci Launchpad lub uzyskując dostęp do Stron internetowych i korzystając z nich, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie chcesz zaakceptować niniejszych Warunków, nie możesz zgodzić się na udział w działaniu, natychmiast opuścić Strony internetowe i zaprzestać uczestnictwa.


Rozumiesz, że Launchpad Research zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i od czasu do czasu do modyfikowania lub poprawiania niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek ich części, bez powiadomienia. Dalsze korzystanie ze stron internetowych i udział w jakichkolwiek działaniach związanych z Launchpad Research i Launchpad Network stanowi potwierdzenie wszelkich zmian i dalsze zobowiązanie się do przestrzegania zmodyfikowanych warunków.

 

WAŻNOŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY

Przyjmujesz do wiadomości, że Launchpad Research uważa, że ​​ta umowa jest uczciwa. Jeśli jakakolwiek część okaże się nieważna z prawnego punktu widzenia, ponieważ jest niesprawiedliwa, nie wpłynie to na resztę, a LaunchPilot ma prawo traktować ten warunek jako zmieniony w sposób, który czyni go sprawiedliwym i ważnym.

 

KONTROLA JAKOŚCI I AUDYT

Aby ocenić standardy jakości, Launchpad Research może monitorować i rejestrować rozmowy, wpisy dokonywane przez Ciebie na naszej platformie oraz wiadomości e-mail wysyłane od Ciebie do sieci Launchpad.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Bezpieczeństwo
Aby upewnić się, że tylko Ty jesteś w stanie uzyskać dostęp i prowadzić działania badawcze Launchpad, zgadzasz się przestrzegać następujących procedur:

 • Musisz podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby Twoje hasło pozostało tajne. Nie wolno nikomu ujawniać swojego hasła, w tym personelowi Launchpad Research Network;

 • Jeśli uważasz, że ktoś inny zna Twoje hasło, musisz jak najszybciej zmienić je na odpowiednich stronach internetowych;

 • Nie możesz pozwolić nikomu na dostęp do swoich stron internetowych LaunchPilot, konta LaunchPilot lub działań w Twoim imieniu;

 • Jeśli Twoje hasła bezpieczeństwa zostaną niewłaściwie wykorzystane w wyniku zaniedbania w utrzymaniu w tajemnicy Twojej Nazwy użytkownika i hasła, będziesz odpowiedzialny za konsekwencje do momentu powiadomienia Launchpad Research o takim nadużyciu;

 • Jeśli uważasz, że w Twoim osobistym profilu LaunchPilot, koncie LaunchPilot lub jakichkolwiek działaniach znajdują się nieautoryzowane wpisy, musisz natychmiast powiadomić Launchpad Research

Wykonywanie twoich poleceń

 • Launchpad Research będzie działać zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości e-mail;

 • Po wydaniu polecenia nie możesz go anulować. Na żądanie Launchpad Research może spróbować odwrócić to tak bardzo, jak to możliwe;

 • Launchpad Research może, jeśli uznamy to za uzasadnione, odmówić wykonania instrukcji lub nalegać na pisemne potwierdzenie od Ciebie;

 • Launchpad Research nie może, jeśli uznamy to za uzasadnione, zawierać Twój wkład w strony internetowe LaunchPilot ani żadne działania;

 • Dostęp do stron sieci Web Launchpad Network można zwykle uzyskać w dowolnym momencie. Rutynowa konserwacja, wymagania dotyczące systemów i inne okoliczności mogą oznaczać, że nie zawsze są dostępne


PRÓBY, BADANIA I TESTY PRODUKTÓW W SIECI LAUNCHPAD

Odpowiedzialność za stratę
Launchpad Research i jego marki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione przez użytkownika. Przykłady, w których nie ponosimy odpowiedzialności, obejmują, ale nie są wyczerpujące:

 • Utrata produktów, które spodziewasz się otrzymać;

 • Reakcje alergiczne na próbne produkty i / lub próbki;

 • Inne reakcje, straty lub podrażnienia spowodowane przez próbne produkty i / lub próbki;

 • Utrata dochodu z powodu jakiejkolwiek reakcji na testowane produkty i / lub próbki;

 • Utrata lub uszkodzenie systemu, sprzętu lub oprogramowania w wyniku korzystania z Usługi

 

Opłaty za produkty próbne i / lub próbki

 • Nie zostaniesz obciążony kosztami jakichkolwiek produktów próbnych i / lub próbek, chyba że zostaniesz powiadomiony przed otrzymaniem produktu próbnego i wyrażeniem zgody na płatność;

 • Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty poniesione w związku z przesyłaniem swoich informacji na stronach internetowych Launchpad Network;

 • Rozumiesz, że jeśli nie zostaniesz poproszony o zwrot próbki lub produktu próbnego, możesz zachować go bezpłatnie, ale może mieć okres trwałości ograniczony do okresu próbnego;

 • Zgadzasz się na zwrot próbek i produktów testowanych przez użytkownika na własny koszt do określonej daty, jeśli zostaniesz o to poproszony;

 

Udział w testach, testach i działaniach badawczych Launchpad Network Network

Zgadzasz się zachować poufność wszelkich szczegółów badań naukowych. Badania, które podejmujemy, często dotyczą nowych produktów, koncepcji lub pomysłów, dlatego ważne jest, aby wszelkie materiały pokazane podczas prób były poufne. Wszystkie materiały do ​​nauki ujawnione i omówione z Tobą służą wyłącznie do celów testowych. Produkty i / lub pomysły pokazane i / lub opisane nie są dostępne do sprzedaży i nie jest składana żadna oferta sprzedaży. W związku z tym udział w projektach badawczych, w ramach których udostępniane będą nowe produkty, koncepcje lub pomysły, jest uzależniony od podpisania / zaakceptowania przez Ciebie naszej umowy o zachowaniu poufności, która dodatkowo stwierdza Twoją i Twojego gospodarstwa domowego zgodę na nieujawnianie, drukowanie, kopiowanie, pobieranie lub udostępnianie jakichkolwiek część badań lub produktów testowych. Niniejsza umowa jest prawnie wiążąca. Prawa przyznane na mocy niniejszej umowy są korzystne dla umawiających się stron oraz dla strony, która zleca firmie Launchpad Research i jej sieci marek przeprowadzanie prób produktów i badań rynkowych.

Rozumiesz, że za jakość i bezpieczeństwo produktów testowanych przez użytkowników nie odpowiada Launchpad Research, ale odpowiedzialność za nie spoczywa na producentach, dostawcach lub klientach. Próbki i produkty testowane przez użytkownika nie powodują podrażnień bardziej niż jakikolwiek produkt zakupiony w sklepach, aw mało prawdopodobnym przypadku, gdy tak się dzieje, nie możesz wystąpić z roszczeniem prawnym, z wyjątkiem przypadku zaniedbania ze strony producentów, dostawców lub klientów. Próbki i produkty testowane przez użytkowników dostarczane przez Launchpad Network zostały certyfikowane przez producentów, dostawców lub klientów, że nie były testowane na zwierzętach. Launchpad Research nie gwarantuje, że produkty i próbki testowane przez użytkowników nie były testowane na zwierzętach, ale dokładają wszelkich starań, aby zapewnić, że klienci uczciwie podchodzą do swoich zasad testowania bez użycia zwierząt. Rozumiesz, że nie testujesz produktów testowanych przez użytkowników pod kątem bezpieczeństwa i że wszystkie produkty przeszły już odpowiednie oceny bezpieczeństwa, toksykologiczne i dermatologiczne.

Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie reakcje alergiczne, niezależnie od ich przyczyny. Nie jesteś świadomie dotknięty żadnymi znanymi alergiami, które mogą skutkować śmiercią lub poważnym złym stanem zdrowia, podobnie jak żaden Wolontariusz, za którego wziąłeś odpowiedzialność. Twoim obowiązkiem jest natychmiastowe zaktualizowanie swojego profilu osobistego na naszych stronach członkowskich, takich jak LaunchPilot.co.uk i LaunchPanel.co.uk, aby dokładnie odzwierciedlić wszelkie zmiany, jeśli Twoje zdrowie i upewnić się, że Ty lub osoby, za które akceptujesz odpowiedzialność, nie wejść w kontakt z próbkami lub produktami testowanymi przez użytkownika, które mogą spowodować obrażenia lub podrażnienia. Zgadzasz się zaprzestać używania produktu, jeśli wywołuje reakcję alergiczną lub inną niepożądaną reakcję.

Dobrowolnie zgadzając się na udział w próbnym, testowym lub badawczym działaniu produktu, rozumiesz i akceptujesz następujące warunki:

 • Że prowadzisz badania i nie przekażesz nikomu innemu, aby przeprowadził je w Twoim imieniu, ani nie pozwolisz osobom niebędącym domownikami na wypróbowanie produktu lub obejrzenie trwającego badania;

 • Weźmiesz udział w testach użytkowników i będziesz używać produktów zgodnie z instrukcjami i przez wymagany okres oraz odpowiesz na wszystkie pytania dotyczące produktów testowych i działalności badawczej w określonym terminie. Jeśli nie zastosujesz się do tych wskazówek, możesz zostać poproszony o zaprzestanie udziału w badaniu, tracąc wszelkie wcześniej uzgodnione odszkodowanie

 • Aby zapisać się na testy produktów tylko wtedy, gdy jesteś dostępny w określonych terminach badania i pod podanym adresem domowym

 • Aby podać pełne dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i wszelkich innych danych wymaganych przez Launchpad Network w związku z próbami produktów użytkownika

 • Aby zaktualizować wszelkie szczegóły, które dostarczyłeś do Launchpad Network tak szybko, jak to możliwe po wystąpieniu zmiany

 • Że Launchpad Network może nie być w stanie dostarczyć firmowej nazwy próbek, jeśli są one poufne

 • Nie będziesz rozdawać ani sprzedawać próbek ani produktów próbnych osobom trzecim

 • Launchpad Network nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek próbek ani produktów w wersji próbnej dla użytkowników. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów testowanych przez użytkowników spoczywa na producencie, dostawcach lub klientach. Pełne dane kontaktowe dowolnego producenta mogą być dostarczone na żądanie

 • Że Launchpad Network nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim przybywają próbki lub produkty w wersji próbnej przez użytkownika, i nie rekompensuje w żaden sposób utraty próbek lub produktów testowanych przez użytkownika

 • Wszelkie uszkodzone próbki i produkty z trasy użytkownika zgłosisz swojemu kontaktowi Launchpad Network przy najbliższej okazji

 • Będziesz przestrzegać instrukcji Launchpad Research dotyczących nieużywanych lub uszkodzonych produktów, opakowań i innych materiałów dostarczonych w ramach tego badania

 • Będziesz przechowywać i używać próbek w sposób bezpieczny i zgodny ze wskazówkami przekazanymi przez Launchpad Network lub jej klientów, chyba że masz powód, by sądzić, że wskazówki są nieprawidłowe. W takim przypadku nie powinieneś używać próbki, dopóki nie poszukasz dalszych wskazówek od Kontakt sieciowy Launchpad

 • Zachowaj w tajemnicy wszelkie informacje, takie jak produkty, opakowania, zdjęcia produktów, instrukcje użytkowania, opisy produktów, marki, koncepcje marek i / lub pomysły, które są ujawniane bezpośrednio lub pośrednio w ramach twojego udziału w działalności badawczej

 • Nie używaj ani nie omawiaj informacji dostarczonych przez Launchpad Network i jej klienta, nawet z rodziną i przyjaciółmi, z wyjątkiem osoby zarządzającej badaniem. Zgadzasz się również, że Twoje zobowiązania dotyczące poufności i niewykorzystywania wykraczają poza udział w badaniach naukowych

 • Nie analizować i / lub rozmontowywać produktów i opakowań dostarczonych podczas badania

 • Nie odsprzedawać ani nie ujawniać żadnych produktów testowych ani materiałów testowych innej osobie

 • Aby nie kopiować pomysłów na produkty i przypisywać wszystkie pomysły, osiągnięcia, odkrycia, prace autorskie, projekty, oprogramowanie i / lub wynalazki, niezależnie od tego, czy mogą być opatentowane, czy nie, stworzone przez Ciebie w wyniku Twojego udziału w badaniach naszemu klientowi

 • Wynagrodzenie za czas i zaangażowanie w podjęcie projektu badawczego zostanie określone w momencie złożenia oferty udziału w badaniu. Odszkodowanie może obejmować gotówkę, vouchery, PilotPoints lub LoyaltyPoints. Nie wszystkie studia otrzymują wynagrodzenie.

 • Zgadzasz się na te warunki zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich dzieci, za które jesteś prawnie odpowiedzialny w wieku poniżej 18 lat.

 • Skontaktuj się z Launchpad Research pod numerem +44 191 2504550, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz przeprowadzić lub ukończyć testu

 • Możesz wycofać się z testów użytkowników po zakończeniu dowolnego indywidualnego okresu próbnego

 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie strony i treści na stronach internetowych Launchpad Network, w tym między innymi tekst, grafika, audio, wideo, zdjęcia, oprogramowanie, wynalazki, ankiety, logo lub inne materiały są własnością intelektualną lub są autoryzowane do użytku przez, Sieć Launchpad i jej licencjodawcy, partnerzy biznesowi i podmioty stowarzyszone, w tym wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych i zawarte w nich tajemnice handlowe. Kompilacja, organizacja i wyświetlanie treści, a także wszelkie oprogramowanie i wynalazki używane na stronach internetowych Launchpad Network i w związku z nimi są wyłączną własnością Launchpad Research, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych warunkach, nie możesz modyfikować, kopiować reprodukować, tworzyć prac pochodnych, ponownie publikować, wyświetlać, przesyłać, publikować, przesyłać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób treści dostępne w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Launchpad Research.

 

ODSZKODOWANIE

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć i utrzymać ochronę sieci Launchpad, jej następców, franczyzobiorców, podmiotów stowarzyszonych, firm uczestniczących i cesjonariuszy oraz każdego z jej dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami, roszczeniami (w tym uzasadnione opłaty prawne) wynikające w jakikolwiek sposób z Twojego udziału w badaniach rynku, działań lub korzystania ze stron internetowych i oprogramowania (w tym z dostarczania treści użytkownika) lub wynikające z jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy takie naruszenie zostało popełnione przez Ciebie, czy inną osobę za pośrednictwem Twojego Profilu lub Konta Osobistego

 

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Łącza zawarte na stronach internetowych Launchpad Network mogą umożliwiać opuszczenie powiązanych stron internetowych i wejście do innych witryn internetowych („Witryny połączone”). Witryny połączone nie są kontrolowane przez Launchpad Network, a Launchpad Network nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek Witryn, do których prowadzą łącza, ani za jakiekolwiek łącza zawarte w witrynach, do których prowadzą łącza, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje takich witryn. Sieć Launchpad nie jest odpowiedzialna za webcasting ani za żadną inną formę transmisji otrzymywaną z jakiejkolwiek połączonej Strony. Sieć Launchpad udostępnia te łącza tylko dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia ze strony sieci Launchpad dla witryny ani żadnego związku z ich operatorami.

 

TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Korzystanie ze stron internetowych i platformy i materiałów LaunchPilot oraz uczestnictwo w działaniach sieciowych Launchpad może pozwolić na interakcję ze stronami internetowymi i platformą LaunchPilot lub na inne materiały i oprogramowanie, które mogą być widoczne dla innych użytkowników lub przesyłanie do nich treści. Strony internetowe, platforma i materiały LaunchPilot („Treść użytkownika”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za udostępniane przez siebie treści użytkownika ponosi wyłączną odpowiedzialność. Oznacza to, że Ty, a nie Sieć Launchpad, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika, które przesyłasz, publikujesz, łączysz, wysyłasz pocztą e-mail lub w inny sposób przesyłasz za pośrednictwem korzystania ze stron internetowych i platformy LaunchPilot lub udziału w jakichkolwiek działaniach LaunchPilot.

LaunchPilot nie kontroluje ani nie przeprowadza wstępnej selekcji Treści użytkownika publikowanych na stronach internetowych i platformie i nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości takich Treści użytkownika, a zatem nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Treści użytkownika.

Rozumiesz, że korzystając ze Stron i Platformy LaunchPilot, możesz być narażony na Treści Użytkownika i zgadzasz się, że musisz ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści Użytkownika, w tym poleganie na ich dokładności, kompletności. lub użyteczność.

Niezależnie od powyższego, Launchpad Network ma prawo, według własnego uznania, odmówić, edytować, przenieść lub usunąć takie Treści użytkownika, niezależnie od tego, czy naruszają one niniejsze warunki.

W odniesieniu do wszystkich Treści użytkownika, które zdecydujesz się przesłać na strony internetowe i platformę LaunchPilot, udzielasz Launchpad Network bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji (z prawem do sublicencji) na użytkowanie, reprodukcję, modyfikować, dostosowywać, edytować, publikować, tłumaczyć, tworzyć prace pochodne, wykonywać i wyświetlać takie Treści użytkownika (w całości lub w części) na całym świecie i / lub włączać je do innych dzieł w dowolnej formie, mediach lub technologii znanych obecnie lub później opracowane do dowolnych celów.

Podczas korzystania ze Stron internetowych LaunchPilot, Platformy i / lub uczestniczenia w jakichkolwiek Działaniach, zgadzasz się nie: -

 • Przesyłać, publikować, linkować, wysyłać e-mailem lub w inny sposób przekazywać informacje, które są w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem w Wielkiej Brytanii lub w kraju, w którym rejestrujesz się lub działasz jako wolontariusz;

 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę (żywą lub martwą) lub byt;

 • Fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować tożsamościami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek treści przesyłanych za pośrednictwem stron internetowych LaunchPilot, Platformy lub dostarczanych w ramach udziału w działaniach LaunchPilot;

 • Przesyłać, publikować, linkować lub w inny sposób przesyłać jakichkolwiek informacji, których nie masz prawa przesyłać;

 • Przesyłać, publikować, linkować, wysyłać e-mailem lub w inny sposób przekazywać niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków”, „wiadomości phishingowych”, „piramid” lub jakichkolwiek innych form nagabywania;

 • Przesyłać, publikować, linkować, wysyłać e-mailem lub w inny sposób przesyłać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy programowe lub inny komputer, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;

 • Gromadzenie lub przechowywanie danych osobowych innych osób; lub

 • Próbować oddać więcej niż jeden głos na ankietę lub wykonać jakąkolwiek inną czynność, która może wpłynąć na ważność dowolnego wyniku uzyskanego w ramach dowolnego działania LaunchPilot


WYCOFANIE Z LAUNCHPILOT.CO.UK

Jeśli nie chcesz już być wolontariuszem, zaloguj się i użyj łącza w ustawieniach konta, aby zrezygnować z subskrypcji. W takim przypadku LaunchPilot przestanie się z Tobą kontaktować, z zastrzeżeniem 30-dniowego okresu administracyjnego. W związku z tym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli wypowiesz swoje członkostwo, możesz otrzymywać wiadomości e-mail od LaunchPilot przez okres 30 dni. W przypadku wygaśnięcia członkostwa wszelkie zgromadzone punkty PilotPoints zostaną utracone.

Zgadzasz się, że LaunchPilot, według własnego uznania, może wypowiedzieć lub zawiesić Twoje członkostwo w LaunchPilot lub uczestnictwo w dowolnej sieci Launchpad lub Działaniach LaunchPilot, lub usunąć lub odrzucić Treść użytkownika z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu braku użycia lub jeśli LaunchPilot uważa, że ​​naruszyłeś lub działałeś niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków.

Zgadzasz się, że każde zamknięcie Twojego dostępu do Działań LaunchPilot lub na mocy któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków może zostać naruszone bez uprzedzenia, i przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że LaunchPilot może natychmiast dezaktywować Twoją rejestrację jako Wolontariusza i / lub zablokować dostęp do Działań LaunchPilot. Ponadto zgadzasz się, że LaunchPilot nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zakończenie Twojego dostępu do Działań LaunchPilot.

LaunchPilot zastrzega sobie prawo do zakończenia działań LaunchPilot lub stron internetowych LaunchPilot w dowolnym momencie. W takim przypadku io ile nie określono inaczej, żadne Punkty Pilotowe LaunchPilot nie będą wymienialne przez żadnego Wolontariusza. LaunchPilot dołoży wszelkich starań, aby poinformować wszystkich Wolontariuszy o okresie wypowiedzenia, jednak LaunchPilot nie będzie odpowiedzialny za niepowiadomienie któregokolwiek Wolontariusza bez względu na przyczyny.


PROCES REJESTRACJI LAUNCHPILOT.CO.UK

Aby zostać wolontariuszem i uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach LaunchPilot, musisz mieć ukończone 18 lat i mieszkać w Wielkiej Brytanii. Musisz zarejestrować się w LaunchPilot i utworzyć Profil osobisty zgodnie z procesem rejestracji opisanym poniżej („Proces rejestracji LaunchPilot”).

Potencjalni wolontariusze mogą być zobowiązani do wypełnienia ankiety lub formularza rejestracyjnego LaunchPilot za każdym razem, gdy chcą dołączyć do jakichkolwiek działań LaunchPilot. Ankiety lub formularze rejestracyjne obejmują: -

 • Formularz dostępny w Witrynach, ale może również obejmować formularze rejestracyjne na podstawie zgody, które znajdują się na stronach internetowych podmiotów stowarzyszonych i / lub stron trzecich;

 • Formularze rejestracyjne hostowane przez LaunchPilot i dostępne za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich; lub

 • Formularze rejestracyjne dostępne za pośrednictwem łączy w wiadomości e-mail wysłanej do Ciebie przez LaunchPilot lub stronę trzecią, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich wiadomości e-mail z tych źródeł.

Ankieta lub formularz rejestracyjny może zawierać dowolną liczbę pytań lub może ograniczać się wyłącznie do wyrażenia zgody na udział w jakichkolwiek działaniach LaunchPilot.


ZOBOWIĄZANIE LAUNCHPILOT.CO.UK DOTYCZĄCE DOSTARCZANYCH INFORMACJI

Biorąc pod uwagę przyznanie przez LaunchPilot dostępu do stron internetowych i / lub możliwość uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach, zgadzasz się na: -

 • Przekazywać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, zgodnie z podpowiedziami w procesie rejestracji LaunchPilot;

 • Utrzymywać i niezwłocznie aktualizować swoje osobiste dane członkowskie, w tym Profil Osobisty (patrz poniżej), aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; i

 • Przekazywanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z podpowiedziami LaunchPilot, podczas uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach LaunchPilot

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub sieć Launchpad ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta i aktualności dostęp, korzystanie i / lub uczestnictwo w jakichkolwiek Działaniach Sieci Launchpad. Z zastrzeżeniem Twojego prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania związane z działaniami sieciowymi Launchpad lub prośbą o informacje.

 

TWÓJ PROFIL OSOBISTY I KONTO (-A) PILOTA URUCHOMIENIA

Po zakończeniu procesu rejestracji LaunchPilot wolontariuszom zostanie udostępniony profil („Profil osobisty”) i konto („Konto LAUNCHPILOT”) dla tych działań LaunchPilot, za które przyznawane są Punkty PilotPoints i Punkty Lojalnościowe (patrz poniżej).

Dozwolony jest tylko jeden Profil Osobisty na Wolontariusza i tylko jedno Konto LaunchPilot na Wolontariusza, za które przyznawane są Punkty PilotPoints i Punkty Lojalnościowe. Każdy Wolontariusz, w przypadku którego stwierdzono, że ma wiele Profili osobistych i / lub Kont LaunchPilot, może mieć usunięte drugorzędne Profile Osobiste i / lub Konta LaunchPilot. PilotPoints i LoyaltyPoints zgromadzone na dodatkowych kontach LaunchPilot nie mogą być przenoszone. LaunchPilot może zażądać potwierdzenia tożsamości w przypadku sporu.

Każdy Wolontariusz musi używać unikalnego adresu e-mail. (Na przykład oznacza to, że nie każdy członek rodziny ma konto korzystające ze wspólnego adresu e-mail, ale każdy z nich musi mieć oddzielne konto z oddzielnym adresem e-mail).

LaunchPilot przetwarza płatności gotówkowe wyłącznie za pomocą systemu PayPal. Wolontariusze muszą mieć ważne konto PayPal połączone z tym samym adresem e-mail, co ich konto LaunchPilot, aby otrzymywać płatności.


Dostęp do każdego profilu osobistego i konta LaunchPilot może mieć tylko indywidualny wolontariusz i żadna inna osoba nie może uzyskać do nich dostępu bez wyraźnej zgody i autoryzacji LaunchPilot. Zgadzasz się natychmiast powiadomić LaunchPilot, jeśli dowiesz się lub podejrzewasz jakiekolwiek nieautoryzowane użycie swoich danych logowania, Profilu osobistego i / lub Konta LaunchPilot lub jakiekolwiek inne naruszenie bezpieczeństwa.

W przypadku uzyskania dostępu do Twojego konta LaunchPilot przez inną osobę, LaunchPilot zastrzega sobie prawo do zablokowania konta do czasu osiągnięcia rozwiązania. LaunchPilot zastrzega sobie prawo do odzyskania jakiejkolwiek zachęty uzyskanej dzięki dostępowi nieautoryzowanego użytkownika, w przypadku której Wolontariusz nie będzie miał możliwości regresu w stosunku do LaunchPilot.

Wolontariusze mogą gromadzić PilotPoints i LoyaltyPoints dla swojego konta LaunchPilot w określony sposób wyszczególniony na stronach internetowych LaunchPilot, w tym po zakończeniu procesu rejestracji LaunchPilot i za udział w działaniach LaunchPilot, za które przyznawane są PilotPoints i LoyaltyPoints. Liczba punktów PilotPoints i LoyaltyPoints dostępnych do udziału w jakimkolwiek LaunchPilot lub Launchpad Network Activity zostanie przekazana Wolontariuszom za pośrednictwem autoryzowanej komunikacji przed rozpoczęciem Działania.

O ile nie podano inaczej, punkty PilotPoints i punkty lojalnościowe można zdobyć wyłącznie poprzez przestrzeganie wszystkich instrukcji określonych w ramach działania LaunchPilot. Nieprzestrzeganie przez Wolontariusza wszelkich wymaganych instrukcji lub procedur może skutkować brakiem punktów PilotPoints i LoyaltyPoints, do których Wolontariusz nie będzie miał prawa regresu w stosunku do LaunchPilot.

LaunchPilot zobowiązuje się do przechowywania dokładnych informacji dotyczących konta LaunchPilot wolontariuszy, punktów pilotażowych i punktów lojalnościowych zdobytych podczas badań rynkowych lub innych działań LaunchPilot. Kredyt nie jest gwarantowany dla żadnej pojedynczej czynności, chociaż LaunchPilot dołoży wszelkich starań, aby poinformować Cię o wszelkich zmianach w uprawnieniach. Od PilotPoints ani równowartości w gotówce nie będą naliczane żadne odsetki.

Żadna płatność nie zostanie dokonana, dopóki poziom realizacji w wysokości 10,00 GBP nie zostanie osiągnięty [1000 PilotPoints], a płatności będą dokonywane w nominałach 10,00 GBP.

LaunchPilot zastrzega sobie prawo do zmian; zakres działań LaunchPilot oraz sposób naliczania punktów PilotPoints i LoyaltyPoints, a także zmiana częstotliwości zaproszeń na takie działania i panele. LaunchPilot zastrzega sobie również prawo do zmiany poziomu realizacji punktów PilotPoints wymaganych przed zrealizowaniem płatności PayPal.

PilotPoints i LoyaltyPoints nie mogą być przenoszone na inne konta LaunchPilot ani łączone razem w jakikolwiek sposób (kont LaunchPilot nie można łączyć), a sprzedaż lub handel wymienny PilotPoints lub LoyaltyPoints jest surowo zabroniony. PilotPoints, LoyaltyPoints i Credit nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być użyte do innych celów niż odebranie wyznaczonej nagrody. LaunchPilot może od czasu do czasu skorygować Konto Wolontariusza LaunchPilot w górę lub w dół w odpowiedzi na błędy, które, jak uznają Wolontariusze, mogą powstać lub podejrzewane o oszustwo, do których mamy pełne uprawnienia.

LaunchPilot zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego Konta LaunchPilot i usunięcia danych Wolontariuszy, które były nieaktywne przez okres 6 miesięcy lub dłużej. Przez „uśpiony” LaunchPilot oznacza, że ​​wolontariusz nie był zaangażowany w platformę lub brał udział w odpowiednim działaniu LaunchPilot w okresie poprzedzających 6 miesięcy. Wszelkie zgromadzone punkty pilota zostaną utracone, a nagrody zostaną uznane za nieważne.

Nie jesteś zobowiązany do udziału w ankietach ani badaniach rynku.

 

TWOJE DANE OSOBOWE I PILOTA URUCHOMIENIA

LaunchPilot i powiązane z nim oddziały przestrzegają Ogólnych przepisów o ochronie danych w Wielkiej Brytanii (UKGDPR) z 2018 r. Wszystkie badania są przeprowadzane zgodnie z Kodeksem postępowania Market Research Society (MRS) oraz wytycznymi ESOMAR. Klauzule te stanowią uzupełnienie Polityki prywatności LaunchPilot.

Informacje o Tobie przechowywane przez LaunchPilot są poufne. Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane w następujących sytuacjach:

 • Jeśli prawo na to zezwala lub wymaga, nawet bez Twojej zgody;

 • Gdzie mamy twoją zgodę;

 • Gdy wykorzystanie Twoich informacji jest konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługi badania rynku naszym klientom; lub

 • Jeśli wymagamy tego do potwierdzenia Twojej tożsamości; LaunchPilot może wyszukiwać publiczne rejestry, w tym informacje z rejestru wyborców

Twoje konto LaunchPilot umożliwia przeglądanie danych osobowych, które posiadamy o Tobie, a także może być aktualizowane po zalogowaniu. Czasami może być konieczne poproszenie o dodatkowe informacje. W takich przypadkach możemy skontaktować się z Tobą, korzystając z danych, które podałeś na swoim koncie. W żadnym momencie nie będziemy prosić o informacje, chyba że są one związane ze świadczeniem Usługi.

Zgadzasz się, że LaunchPilot może przechowywać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w oprogramowaniu społecznościowym PlatformOne. To zawiera:

 • Szczegóły, które podajesz w ankietach i formularzach rejestracyjnych, ankietach profilowych (w tym profilach osobistych) i wszelkich innych wpisach wprowadzonych przez Ciebie w dowolnym momencie na stronach internetowych i platformie LaunchPilot lub zaangażowanych w jakąkolwiek działalność LaunchPilot;

 • Dane, które podajesz podczas audytów telefonicznych;

 • Analiza Twoich wyników w Usłudze; i

 • Informacje z obsługi Usługi

Podczas korzystania z Usługi i naszej Platformy mogą być udostępniane informacje systemowe, takie jak adres IP (adres protokołu internetowego). Adres IP może nam powiedzieć lokalizację routera, tj. Miasto / hrabstwo, ale nie ujawnia dokładnej lokalizacji, tj. Adresu ulicy.

LaunchPilot, Launchpad Network, jej podmioty stowarzyszone i firmy uczestniczące mogą wykorzystywać i aktualizować te centralnie przechowywane informacje, aby zapewnić:

 • Usługi i zidentyfikuj próby i badania, które mogą być dla Ciebie odpowiednie, chyba że poprosiłeś o nieotrzymywanie tych informacji;

 • Monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne z Tobą na wypadek, gdyby LaunchPilot musiał przeprowadzić audyt Twojego udziału w jakichkolwiek działaniach LaunchPilot;

 • Zapobiegaj i wykrywaj oszustwa;

 • Aktualizuj rekordy; i

 • Do badań i analiz statystycznych w celu ulepszenia swoich usług

Rozumiesz, że ważne jest, aby podać dokładne informacje; jeśli podasz fałszywe lub niedokładne dane, a LaunchPilot podejrzewa oszustwo, LaunchPilot zarejestruje to i wykorzysta te informacje w jakikolwiek sposób niezbędny do utrzymania jakości Usługi.

 

ZAJĘCIA

Losowania nagród
LaunchPilot może poprosić Cię o udział w działaniach LaunchPilot, które wezmą Cię do losowania nagród. Takie losowania będą podlegać odpowiednim warunkom określonym i wyświetlanym dla każdego losowania nagród.

 

GENERAŁ

Wszelkie powiadomienia przekazywane Wolontariuszom przez Sieć Launchpad będą wysyłane na wskazany przez nich adres e-mail podany przez nich podczas Procesu Rejestracji LaunchPilot lub dane podane na etapie rekrutacji.

Niniejsze Warunki, Polityka prywatności Launchpad Research oraz Umowa o świadomej zgodzie i zachowaniu poufności uczestnika testów produktu lub Umowa o świadomej zgodzie i poufności dla uczestnika standardowego lub równoważna Umowa o świadomej zgodzie i poufności stanowią całość Umowy między użytkownikiem a siecią Launchpad i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia , oświadczenia i porozumienia między Launchpad Network a Tobą.

Zrzeczenie się przez Launchpad Research jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub zgody Launchpad Research na jakąkolwiek czynność (niezależnie od tego, czy chodzi o prowizję, czy zaniechanie), która bez takiej zgody stanowiłaby naruszenie, jak wspomniano powyżej, nie będzie stanowić ogólnego zrzeczenie się takiego postanowienia lub jakiegokolwiek późniejszego działania sprzecznego z nim.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostała część niniejszej Umowy pozostanie ważna i wykonalna.

Aby uniknąć wątpliwości, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe.

Launchpad Research poinformował Biuro Komisarza ds. Informacji o swoich działaniach zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych w Wielkiej Brytanii (UKGDPR) 2018, numery rejestracyjne Z2068438.

 

PRAWO OBJĘTE NINIEJSZĄ UMOWĄ

Umowa podlega prawu Anglii i Walii, a Klient zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Ty i Launchpad Research lub jej podmioty zależne, franczyzobiorcy, podmioty stowarzyszone, spółki joint venture lub licencjobiorcy obsługujący Usługę w Twoim kraju wyrażają zgodę na prawo Anglii i Walii dotyczące sporów. Możesz również dochodzić odszkodowania w sądach innej właściwej jurysdykcji.

 

Zaktualizowano 8 marca 2021 r