Warunki korzystania.

WARUNKI KORZYSTANIA

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej (zwanej dalej „Witryną”). Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega warunkom określonym poniżej, a także wszelkim obowiązującym przepisom, ustawom, zarządzeniom i regulacjom. Przeglądając, odwiedzając lub w inny sposób uzyskując dostęp lub korzystając z tej witryny, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków. Użyty w tej witrynie internetowej termin „LPR” obejmuje Launchpad Research Ltd i ich odpowiednie oddziały, spółki zależne i stowarzyszone.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Niniejsza Witryna jest chroniona prawami autorskimi Wielkiej Brytanii i może być chroniona prawami autorskimi innych krajów i jurysdykcji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych zgodnie z warunkami korzystania z tej witryny, wszelkie kopiowanie, inne powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie lub retransmisja całości lub części zawartości tej witryny jest surowo zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. Proszę zapoznać się z sekcją poniżej zatytułowaną „Uwaga dotycząca korzystania z dokumentów, obrazów i informacji w tej witrynie”.

KORZYSTAJ Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO

Każdy użytkownik odwiedzający tę Witrynę robi to na własne ryzyko. Launchpad Research Ltd nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do (a) dokładności lub kompletności informacji lub materiałów zawartych w tej Witrynie i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści tej Witryny (które mogą obejmować stan faktyczny) lub błędy typograficzne i / lub nieścisłości techniczne); (b) dostępność do wykorzystania wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub w inny sposób zastrzeżonych materiałów stron trzecich, które mogą pojawić się w tej Witrynie; (c) obecność lub brak wirusów komputerowych lub innych błędów, które osoby trzecie mogą osadzać lub dołączać do niniejszej Witryny bez wiedzy i zgody LPR; (d) wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobierania, kopiowania lub innego użytku za pośrednictwem tej Witryny; lub (e) przydatność handlową, przydatność do użytku, tytuł i / lub nienaruszanie jakiejkolwiek lub całej zawartości tej Witryny. W odniesieniu do komunikacji z Launchpad Research Ltd za pośrednictwem tej Witryny, Launchpad Research Ltd nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących bezpieczeństwa jakichkolwiek danych przesyłanych do LPR, w tym informacji dotyczących potencjalnego zatrudnienia lub podań, ani żadnych innych spraw. Launchpad Research Ltd będzie traktować wszelkie dane lub informacje przekazane Launchpad Research Ltd za pośrednictwem tej Witryny jako niepoufne i niezastrzeżone. Ani Launchpad Research Ltd, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej Witryny, lub której materiały lub informacje pojawiają się w tej Witrynie, nie przyjmuje ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy opiera się ona na umowie, zaniedbaniu, umyślnym wykroczeniu, czy też odpowiedzialności bez winy , za wszelkie koszty, straty, szkody (bezpośrednie, pośrednie, kompensacyjne, specjalne, utracone zyski, zlikwidowane, następcze lub karne), wynikające z lub w jakikolwiek sposób w związku z dostępem użytkownika do tej Witryny, przeglądaniem jej lub korzystaniem z niej lub jakiejkolwiek zawartości tej Witryny, bez względu na źródło takich treści, lub w przypadku niedostępności lub awarii tej Witryny z dowolnego powodu.

UWAGA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW, OBRAZÓW I INFORMACJI NA TEJ STRONIE

Dokumenty, obrazy i informacje będące własnością LPR, w tym treść opisów działalności LPR, opisy biograficzne jej przedstawicieli i personelu, komunikaty prasowe i inne zawiadomienia publiczne, wraz z wszelkimi powiązanymi elementami graficznymi (łącznie określane jako „Materiały LPR”), mogą być kopiowane, reprodukowane, pobierane lub w inny sposób wykorzystywane pod warunkiem ścisłego przestrzegania następujących warunków: Informacja o prawach autorskich w postaci „© 2021 Launchpad Research Ltd. Wykorzystano za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone”. muszą pojawić się na każdej kopii lub reprodukcji takich Materiałów Launchpad Research Ltd. Materiały LPR mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych, takich jak użytek informacyjny, rozrywkowy i osobisty, i nie mogą być dalej kopiowane, przesyłane do żadnej sieci, intranetu lub Internetu, reemitowane lub retransmitowane ani w inny sposób rozpowszechniane w jakimkolwiek medium bez wyraźnego pisemna zgoda LPR. Materiały LPR mogą być wykorzystywane wyłącznie w całości, bez dokonywania zmian, redagowania, streszczania lub komentarza redakcyjnego, a żadne elementy graficzne zawarte w Materiałach LPR nie mogą być wykorzystywane oddzielnie od innych elementów, z którymi są powiązane. Materiały LPR nie mogą być wykorzystywane do wyśmiewania, dyskredytowania, nękania lub irytacji jakiegokolwiek klienta LPR.

Żadne inne wykorzystanie Materiałów LPR nie jest dozwolone. Materiały LPR dostępne do użytku, jak określono powyżej, nie obejmują projektu, układu, układu ani elementów wyróżniających tej Witryny ani żadnej innej witryny internetowej prowadzonej przez Launchpad Research Ltd lub jej oddziały, spółki zależne lub stowarzyszone.

DOKUMENTY, OBRAZY, INFORMACJE I INNE MATERIAŁY WŁASNE INNYCH OSÓB

Zawartość tej Witryny może od czasu do czasu zawierać dokumenty, obrazy, informacje i inne materiały, które nie są własnością LPR, takie jak zdjęcia, obiekty clipart, klipy filmowe, fragmenty muzyczne, ścieżki audio lub elementy efektów dźwiękowych lub nazwy, nazwy handlowe, znaki towarowe, logo lub oznaczenia stron trzecich (w tym obecnych i byłych klientów Launchpad Research Ltd lub jej wyróżnionego personelu). Wszystkie takie materiały będą nazywane „materiałami nienależącymi do LPR”. Materiały nienależące do LPR mogą również zawierać od czasu do czasu artykuły, dane, informacje, obrazy, dzieła sztuki, grafikę, muzykę, dźwięk lub inne elementy publikowane w gazetach, czasopismach lub innych mediach lub miejscach i mogą zawierać nazwę, nazwę handlową lub znak towarowy medium lub miejsce, w którym takie materiały zostały opublikowane. Jakiekolwiek użycie jakichkolwiek materiałów nienależących do LPR jest surowo zabronione, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę odpowiednich stron trzecich.

MATERIAŁY NIEZBĘDNE

Należy pamiętać, że zgodnie z polityką Launchpad Research Ltd nie przyjmuje się ani nie bierze pod uwagę niezamówionych materiałów kreatywnych, związanych z produkcją lub jakichkolwiek innych materiałów. Launchpad Research Ltd uzna, że ​​wszelkie materiały, w tym propozycje, pomysły, koncepcje, projekty, wstępne cięcia lub gotowe produkty pracy przesłane za pośrednictwem tej Witryny, nie będą poufne ani zastrzeżone i będą swobodnie dostępne do użytku bez wynagrodzenia lub jakiejkolwiek płatności. .

OPROGRAMOWANIE

Każde oprogramowanie udostępnione do pobierania, kopiowania lub używania za pośrednictwem tej Witryny jest własnością osoby fizycznej lub podmiotu udostępniającego takie oprogramowanie. Pobieranie, kopiowanie lub inne użycie takiego oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej oprogramowania dotyczącej tego oprogramowania

Wcześniejsze

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Podając swój adres e-mail i przesyłając dane za pośrednictwem formularzy i usług internetowych, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Launchpad Research Ltd.

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Siedziba: Launchpad Research Ltd, Unit 5 Apex Business Village, Northumberland Business Park, Newcastle upon Tyne NE23 7BF. Zarejestrowany w Anglii i Walii, nr rej. Nr 4403337